ikona

Oznamy a novinky

Cvičná firma
Základy štatistickej analýzy
Case Study Research and Applications
Inovatívna prístupy v manažmente organizácií verejnej spr...
CLIL - Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie na zákl...
Vzdelávacie potreby zamestnancov v preseniorskom veku
Základy kariérového poradenstva pre učiteľov a iné pomáha...
Profesijná andragogika
Středověk v nás
Nursing Diagnosis Manual
Nursing Diagnosis Handbook
Znakomimsja s russkimi
Delovoj etiket
Russkij rečevoj etiket
Etiket delovogo obščenija
Grant and Tillie Go Waking
All the Places to Love
Just Research in Contentious Times
Academic Publishing
Na počiatku bol sex
Monogamia
Patterns of Infidelity and Their Treatment
Undoing Monogamy
Bedeutung und Gebrauch der deutschen Modalverben
Peer Instruction: A User ́s Manual
Russian
Modern Psychometrics with R
New Media Design
The Art of Social Media
Understanding Media Economics
Anyát megoperálták
A visszazökkent idő
A varázsfuvola-akció
Taláj ki!
Zsálya hercegnő és az öregnek hitt herceg
Csomótündér
Mondattani elemzések
Mondatelemzési feladatok 1
A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés
Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
Beszéd, adatbázis, kutatások
Lenka
Népek, térségek, hagyományok
Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvis...
A korai magyar grammatikák
A gondolatokhoz odataláló nyelv
Bevezetés a korpusznyelvészetbe
A magyar szótárirodalom bibliográfiája
A nyelv - rendszer, használat, alkalmazás
Poetičeskije vozzrenija slavjan na prirodu
Poetičeskije vozzrenija slavjan na prirodu
Poetičeskije vozzrenija slavjan na prirodu
Advanced Organic Chemistry
Prudent Practices in the Laboratory
Inorganic Chemistry
Organická syntéza
Practical Manual of Biochemistry
Organická chemie I
Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické che...
Analytická chemie
Techniques and Experiments for Organic Chemistry
Advanced Organic Chemistry
Organic Chemistry
Modern Projects and Experiments in Organic Chemistry
Comprehensive Organic Chemistry Experiments for the Labor...
Mechanizmy reakcií anorganických látok
Praktikum z analytickej chémie
Green Organic Chemistry in Lecture and Laboratory
Experimental Biochemistry
Hazardous Laboratory Chemicals Disposal Guide
Old Frisian Etymological Dictionary
Antológia textov (nielen) slovenských redakcií staroslovi...
Realität und Realismus
Der absolute Leser
Die Abstiegsgesellschaft
Sidereus Nuncius (Nachricht von neuen Sternen). Dialog üb...
Flourishing as the Aim of Education
Inspiring Faith in Schools
The Oxford Handbook of Virtue
Que rendrai-je au Seigneur ?
Perfectae caritatis. Apostolicam actuositatem. Gravissimu...
Lumen gentium 2
Ad gentes. Nostra aetate. Dignitatis humanae 6
Uvnitř diplomacie
Neodkladné stavy do kapsy
Sebevraždy
Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologic...
Holka, kterou nechtěli
Trouble in Paradise
Socijalni izazovi i menadžment u socijalnoj zaštiti
Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2
Močenok
Literatúra ako existenciálna komunikácia
Antisemitismus: tady a teď
Sociálna pedagogika
Sport jako teologická výzva
Obraz vědy ve filosofii 20. století
Hodnoty, vzťahy a škola
Život skoro bez odpadu
Paliativní péče v onkologii
Kritika totalitarismu
Motivace dětí a mládeže ve sportu
Quo vadis súčasná spoločnosť
Doktorandská škola - cesta k transformácii a inovácii dok...
Ku psychológii autodidaktov
Politológia
Kritika umeleckého prekladu na Slovensku včera a dnes
Dialogická osoba a situácia
Profesionální pomáhání
Nástroje CAT na Slovensku
Motivácia v edukačnom procese
Metaforické a frazeologické aspekty politického diskurzu ...
Medzigeneračná mediácia a riešenie konfliktov pri práci s...
Vybrané technické inovácie pre udržateľné životné prostre...
Deprese a poruchy osobnosti
Efektívne vysokoškolské štúdium
Emoce a hodnotová výchova v literatuře na základní škole...
Teória a prax v manažmente
Manažment kvality v zdravotnej starostlivosti
Vyhubia nás epidémie?
Úvod do kresťanstva
Technológie a ich možnosti vo vzdelávaní učiteľov
Informačná veda
Dilema hraníc v interdisciplinárnej perspektíve
Zahraničná politika Spojených štátov amerických a Českosl...
Sociálna práca v zdravotníctve
Přístupy k tvorbě bezpečnostních a obranných strategií...
Regionálny rozvoj v 21. storočí
Psychológia rodičovstva
Pokročilá prax v ošetrovateľstve v systéme slovenského zd...
Psychosociálne aspekty zdravotníckej praxe
Intervencie v individuálnej psychológii
Projekt a realizácia kvantitatívneho sociologického výsku...
Svetové náboženstvá z kresťanského pohľadu
Súčasné trendy v ekonomickej žurnalistike: diskurzná anal...
(Bez)mocní mediální fanoušci
Organizace a pořádání turnajů ve sportovních hrách
Prehľad pedagogiky
Podpora kreativity a inovatívnosti ... alebo keď nápad ne...
Kurikulum primárneho vzdelávania
Informačné prostredie a vedecká komunikácia
Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi
Výuková komunikace
Kritické myslenie v práci sestry
Krížom-krážom
Krížom-krážom
Velehrad na křižovatkách evropských dějin
Henryk Sienkiewicz
Bielym atramentom
Benátky, lucca, aquilea
Středoevropan Milan Kundera
Vícejazyčnost
Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej lite...
Dva slovenské osudy Špitzer - Mach
V mezích přípustnosti
Evropa v agonii pochodů smrti 1944-1945
De signis
Pražský kavárník
Oravské rondely
Pred búrkou
Umlčený film
A okraje máš kde?
Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví
Sila rozumu v bláznivej dobe
O umění klavírní hry
ABC hudební nauky
Teatrálny svet 1839-1939
Mať chuť učiť sa a učiť scénografiu
Slovenská scénografia po roku 1989
Slovenský divadelný plagát po roku 1989
Filozofie nové hudby
Hudba v číslech, čísla v hudbě
Tanec, prostor a světlo
Od číslované opery k hudebnímu dramatu
Baletní divadlo z pohledů hudební dramaturgie
Herec/pěvec v hudebním divadle
Interpretační poznámky ke studiu inscenací Leoše Janáčka...
Stručné dějiny populární hudby a jazzu pro studenty a uči...
The Pina Bausch Sourcebook
Projektový management
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari